بانک ملت

شماره ملت کارت: ۳۳۴۵ ۲۹۸۱ ۳۳۷۵ ۶۱۰۴

شماره شبا: IR 680120010000004948317525

 

بانک سامان

شماره کارت سامان: ۳۳۰۲ ۴۲۷۳ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹

شماره شبا: IR 630560082580001509823001

به نام مهدی حدادیان

لطفا بعد از واریز وجه با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۱۷۵۹۳۹ تماس بگیرید و اطلاع دهید.